F u n d a c j a   D z i e c i o m
" Z d ą ż y ć   z   P o m o c ą "


Centrum Charytatywne
ul. Łomiańska 5
01-685 Warszawa
NIP: 1181428385
KRS: 0000037904Konto Fundacji:
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615

tytułem: 4206 - Lewandowska Aleksandra - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.


Więcej informacji na temat Fundacji Dzieciom można znaleźć na stronie:
www.dzieciom.pl


Porozumienie z Fundacją   (dokument w formie pliku PDF)